Milyen adóváltozások léptek életbe jan. 1-én? (2. rész) és KKV kapacitásbővítő támogatás program indul

Ábrahám-Csengeri Anikó

A 2023-as őszi adócsomag sok olyan változást tartalmaz, amelyek egy része 2024. január 1-én lépett hatályba. Itt, a Prémium Audit Könyvelőiroda bejegyzésében részletezzük a legfontosabb változásokat a társaságok szempontjából. (2.rész)

Először azonban egy kapacitásbővítő KKV-knak szóló programra hívjuk fel a figyelmet:

KKV kapacitásbővítő támogatás program indul

A projekt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásfejlesztésének támogatása, különös tekintettel a négy legelmaradottabb régióra Magyarországon – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – ahol ezek a vállalkozások működnek, és ahol legfeljebb 10 új munkavállalóval bővítenék alkalmazottainak számát. A támogatás célja továbbá az, hogy hosszú távon segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és digitális átállás kihívásaihoz, ezáltal hozzájárulva a létrejövő munkahelyek fenntarthatóságához.

Egy új munkavállalóra vonatkozóan összesen legfeljebb ~2,5 millió forint támogatás érhető el hat hónap alatt.

További részletek itt: GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás

SZJA 2024

◾️ Egyes juttatások adózása

Januártól a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások esetében a közterheket a kifizetőnek a továbbiakban nem a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell megállapítania, hanem a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként.

◾️ Csekély értékű ajándék adózása

Évente háromszor adható csekély értékű ajándék magánszemélyeknek (nem csak munkavállalóknak, hanem bármely magánszemélynek). A juttatás értéke juttatásonként nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, tehát 2023. december 1-től a 26.680 forintot. A juttatás bruttó értékének 1,18-szorosát terheli 15% személyi jövedelemadó (szja) és 13% szociális hozzájárulási adó (szocho).

◾️ Tradicionális számsorsjátékok nyereményének adómentessége

2023 év végéig a Szerencsejátékról szóló törvény alapján engedélyhez kötött sorsolásos játékból (lottó, kenó, puttó) származó jövedelem az Szja tv. 76. § alapján adóköteles. Azonban 2024-ben, a számsorsjátékokon való részvételi kedv fokozása érdekében, az említett jogszabály alapján meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból (pl.: lottó, kenó, puttó) származó jövedelem adómentes.

◾️ Induló vállalkozás fogalma

A jogszabályba bekerült az induló vállalkozás definíciója. Induló vállalkozásnak az a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás minősül, amely még nem osztott nyereséget, és nem jött létre egyesülés vagy szétválás útján. Az induló vállalkozásban való részesedésszerzés adómentességére vonatkozó feltételek is kialakításra kerültek: nem minősül bevételnek értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély azt induló vállalkozás munkavállalójaként vagy vezető tisztségviselőjeként a tagsági jogot megtestesítő részesedését ingyen vagy kedvezményesen szerezte. További kritérium, hogy a megszerzett részesedést a szerzést követően legalább 3 évig nem értékesítheti.

◾️ Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteség figyelembevétele

Eddig ügyleti veszteséget kellett megállapítani (a meghaladó rész tekintetében), ha az említett kiadások összege meghaladta a tárgyévi bevételeket. 2024-től kezdve a jogszabály kiegészül azzal, hogy az ügyleti veszteséget akkor is meg kell állapítani, ha a tárgyévben nem történt bevételszerzés. Ha az adóévet megelőző két évben ügyleti veszteség szerepelt az adóbevallásban, akkor ez a veszteség adókiegyenlítésre felhasználható a tárgyévben.

◾️ Igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos módosítás

2024-től változik az igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének napja azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás juttatója és a szolgáltatás nyújtója ugyanaz a személy. Ilyen esetekben a bevétel megszerzésének napja az a nap lesz, amikor a szolgáltatásról szóló bizonylat rendelkezésre áll.

◾️ Összevont adóalap kedvezményei

2024-től a 30 év alatti anyák kedvezményét szabályozó paragrafus kiegészül azzal, hogy a kedvezmény érvényesítésének feltétele a 30 év alatti anya nyilatkozata, amelyen fel kell tüntetnie a (i) kedvezményre való jogosultság jogcímét, (ii) a gyermek nevét, adóazonosító jelét, magzat esetében a várandóság időszakát, illetve (iii) a jogosultság kezdő vagy végdátumát, ha a jogosultság nem állt fenn egész évben.

A kiegészítő családi kedvezmény kapcsán a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy definíciója módosul. Azok a 18. életévét betöltött magánszemélyek, akik a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesülnek, ebbe a kategóriába lesznek besorolva, utánuk növelt összegű családi kedvezmény vehető igénybe.

◾️ Bizalmi vagyonkezelés – a vagyonrendelés és vagyonkiadás adózása 2024-től

Az ősszel bevezetett bemeneti adóztatás helyett az új szabályrendszer a kimeneti adóztatást vezeti be (vagyis vagyonrendeléskor felértékelés esetén a vagyonrendelőnél nem keletkezik adófizetési kötelezettség) azokban az esetekben, amikor a kezelt vagyon, illetve magánalapítványi vagyon induló tőkéje értékének terhére történik bevétel juttatása a magánszemély kedvezményezettek részére.

Az adóztatás az osztalékadóztatás szabályai szerint történik az öt éven belüli vagyonjuttatás esetén, amennyiben történt felértékelés, és így eszközérték növekmény keletkezett. Az eszközérték növekményről a vagyonkezelő köteles a jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetni, illetve adatot szolgáltatni.

◾️ Előadói, művészeti és sportesemények adóztatása

Az előadói, művészeti és sporttevékenység esetén a jövedelemszerzés helye 2024-től akkor is a tevékenység végzése szerinti állam lesz, ha a tevékenységből származó jövedelem nem a magánszemélynél, hanem egy másik személynél keletkezik.

Ezáltal azok az előadóművészek és sportolók is Magyarországon fogják teljesíteni az adókötelezettségüket, akik az itt folytatott tevékenységük elvégzésére egyszemélyes cégükön keresztül szerződtek.

◾️ Az USA-ból származó kamatjövedelem megadóztatása

Főszabály szerint az USA-ból származó kamatjövedelem egyéb jövedelemként adózik, ha megszűnik (hatályát veszíti) a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény. Mindez azt jelenti, hogy az ilyen jellegű bevételeket 15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adó terheli. Azonban 2024-től egy mentességi szabályozás kerül bevezetésre e tekintetben: az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni az OECD-tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelemre, valamint az OECD-tagállamban székhellyel rendelkező személy által fizetett kamatra. Vagyis az Egyezmény felmondása után sem fogja 13% szociális hozzájárulási adó terhelni az USA-ból érkező kamatjövedelmet.

◾️ Ellenőrzött tőkepiaci ügylet jövedelmének adóztatása

Jelenleg az ellenőrzött tőkepiaci ügylet feltétele, hogy a közreműködő befektetési szolgáltatónak EGT-államban vagy Egyezménnyel rendelkező államban kell székhellyel rendelkeznie. Ennek következményeként az Egyesült Államokból származó árfolyamnyereség esetén az Egyezmény felmondása után nem lehetne alkalmazni az adókiegyenlítés lehetőségét. Azonban 2024. január 1-jétől e tekintetben az OECD mentesség életbe lép: az ellenőrzött tőkepiaci ügylet kiterjesztésre kerül az OECD tagállamban székhellyel rendelkező befektetési szolgáltatókra is, így az Egyezmény felmondása után is lehet alkalmazni az adókiegyenlítés lehetőségét az USA-ból érkező árfolyamnyereségre.

◾️ Külföldről származó adó beszámítása

Az USA-Magyar Egyezmény felmondásának következtében a külföldön megfizetett jövedelemadó nem vehető figyelembe azon jövedelem esetében, amelynek jövedelemszerzés helye a belföld.

Nemzetközi adózás

◾️ Globális minimumadó

2024. január 1-től életbe lép a globális minimumadó, azaz a GLOBE szabályok, melyek kizárólag a legnagyobb – cégcsoportszinten 750 millió eurót meghaladó – bevétellel rendelkező multinacionális vállalatcsoportokra vonatkoznak (Magyarországon körülbelül 2-3 ezer vállalkozást érintenek). Az első bevallás esedékessége 2026. június 30. A GLOBE lényege, hogy ha egy multinacionális vállalatcsoport adott országban alkalmazott effektív adókulcsa nem éri el az elvárt minimum mértéket, azaz a 15%-ot, akkor kiegészítő adót kell fizetnie.

Magyarországon az effektív adókulcs számításakor, a 9% alacsony társasági adó mellett, az iparűzési adó, innovációs járulék, és a Robin Hood adó is figyelembe vehető lesz. Emellett számos kiegészítő rendelkezés és átmeneti mentességi szabály is bevezetésre kerül. A tervek szerint Magyarország jogosult lesz a különbözet beszedésére elismert belföldi kiegészítő adóként.

◾️ Az amerikai-magyar kettős adóztatást elkerülő egyezmény megszűnése miatt bekövetkező általános változás

A 2024. január 1-jén hatályát vesztő amerikai-magyar adóegyezmény a hatályvesztést követően is alkalmazandó a legkésőbb 2023. december 31-én fizetett vagy beszámított forrásadókra. Egyéb adók esetében pedig a 2023. december 31-én záruló adózási időszakokra vonatkozik.

Számviteli változások 2024

◾️ Újrahasználható termékek visszaváltási díja

Az újrahasználható termék és az önkéntes visszaváltási díjas termék után az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni a helyesbítő számviteli bizonylatban rögzített, visszafizetett visszaváltási díj összegét (a helyesbítés a visszafizetés időpontjára vonatkozik).

Az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként kell kimutatni ezeknek az értékesített termékeknek a bekerülési értékének részét képező visszaváltási díját, míg az eladott áruk beszerzési értékét csökkenteni kell a visszakapott visszaváltási díj összegével.

Továbbá január 1-től az egyéb ráfordítások között kell majd elszámolni a vállalkozó (a terméket előállító gyártó) által – a nem újrahasználható termék után – a koncessziós társaságnak fizetett (fizetendő) kötelező visszaváltási díj összegét.

Egyéb adónemek

◾️ Illetékkel kapcsolatos változás

Az adótörvény kibővíti a vagyonátruházási illetékmentességet a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény) igénybevételével vásárolt ingatlanokra. Ez az új otthonteremtési program, a CSOK Plusz, további szabályokat vezet be ezen kedvezmény alkalmazásával kapcsolatban.

Az új adótörvény tovább bővíti a meglévő illetékmentességi rendelkezéseket a kistelepüléseken elérhető családi otthonteremtési kedvezménnyel. Emellett a CSOK Plusz nevű új kamattámogatott kölcsön maximum 80 millió forintos illetékalapig kedvezményt biztosít az alacsonyabb értékű ingatlanok vásárlására vagy megszerzésére 2024-től kezdődően. Ezek az ingatlanok az érintett kormányrendeletben meghatározott értékhatár alatt kell, hogy maradjanak.

◾️ Közművezetékekkel kapcsolatos adó

2024. január 1-jétől a távközlési vezetékek tulajdonosaira nem vonatkozik a közművezetékes adó. Ezen felül, 2025. január 1-jétől a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény teljes egészében elveszti hatályát.

◾️ A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény

2024-től a légitársaságoknak csökkentett hozzájárulást kell fizetniük az Izraelbe és Törökországba induló járataik esetén.

Új eljárási szabályok

◾️ Az adózás rendjéről szóló törvény

A végelszámolások során alkalmazható könnyítések 2023. december 30-án léptek hatályba, amelyek értelmében a megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvvel kapcsolatban az észrevételezési lehetőség adott az adózók számára. Az észrevételezésre a jegyzőkönyv kézbesítését követő 8 napon belül van lehetőség.

2024. január 1-jétől az önkormányzati és az állami adóhatóságok esetében egységesítették az adótartozással rendelkezők közzétételére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzati adóhatóságok mostantól azoknak a vállalkozóknak a nevét teszik közzé, akiknek adótartozása meghaladja az ötszázezer forintot, és kilencven napon keresztül folyamatosan fennáll. Az állami adó- és vámhatóság pedig a száznyolcvan napnál hosszabb ideje, összesítve százmillió forint feletti adótartozással rendelkező vállalkozók nevét teszi nyilvánossá, akik nem állnak csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

◾️ Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény

2024. február 28-tól kezdődően érvénybe lép egy új ellenőrzési határidő, ami szerint a jogutód adózónál lefolytatott adóellenőrzésnek 120 napig kell terjednie, és ez a vizsgálat kiterjed a jogelőd adókötelezettségeire is, ha a vizsgált időszakban vagy annak egy részében valamelyik jogelőd a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körébe tartozott.

◾️ Adó végrehajtás

2023. január 29-től kezdve, ha az adóhatóság jövedelemletiltást alkalmaz egy végrehajtható okirat alapján, végrehajtható okirat hiányában, vagy olyan végrehajtható okirat birtokában, amely az esedékesség előtt került benyújtásra, akkor a jövedelemletiltás teljesítésének napjától a jogosulatlanul beszedett adó vagy költségvetési támogatás visszafizetéséig a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot kell fizetni.

Várunk irodáinkban sok szeretettel akár ezzel, akár más témákkal kapcsolatban!
Mit mondanak rólunk az ügyfeleink? (rövid videó):

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2024-es áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. novembertől változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 22 000 Ft-tól/hó
Őstermelő (nem főállású): 10 000 Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 30 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 40 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft-tól/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 500 Ft/fő, alkalmi 3 500 Ft/fő

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2023-as évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Fodor Vanessza

Adminisztrátor

Móricz Judit

Adminisztrátor

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue