ÁFA, TAO és KIVA változások, itt az őszi adócsomag tervezet (1. rész)

Ábrahám-Csengeri Anikó

Az őszi adócsomag tervezet, amely tartalmazza a 2024. és 2025. évi adótörvény módosítási javaslatait, 2023. október 17-én került benyújtásra. Itt, a Prémium Audit Könyvelőiroda bejegyzésében részletezzük a legfontosabb változásokat a társaságok szempontjából, amelyek az általános forgalmi adót, társasági adót, személyi jövedelemadót és egyéb adónemeket is érintik. Jelenleg az adócsomag még véleményezés alatt áll.

Az ÁFA tervezett változásai

◾️ Az alanyi adómentesség keretrendszere átalakul – tervezett hatályba lépés: 2025. január 1.

A tervezet alapján a belföldön letelepedett adóalany jogosult lenne a Közösség más tagállamaiban is az alanyi adómentesség lehetőségére, feltéve, hogy az adott naptári évben, vagy annak megelőző naptári évében is megfelel a releváns kritériumoknak. Ennek értelmében sem a tagállamon belüli árbevétele, sem az uniós szintű árbevétele nem haladná meg a meghatározott értékhatárt. A hasonló szabályok és feltételek érvényesek lennének a külföldi letelepedettségű adóalanyokra is, ha döntenének az alanyi adómentesség igénybevétele mellett a belföldön.

◾️ Az egyszerűsített számlázás lehetőségei kibővülnek – tervezett hatályba lépés: 2025. január 1.

A javaslat szerint az egyszerűsített számla egyszerűsített adattartalommal kibocsátható lenne, még akkor is, ha az adómentes adóalany ad számlát ebben a minőségben.

Az áfa bevallás kötelezettsége bővül, ahol a hagyományos nyomtatványos bevallás mellett bevezetik a NAV által előkészített tervezetet, valamint gépi interfészen alapuló bevallástervezetet – tervezett hatályba lépés: 2024. január 1.

Az adóalany, aki az adót önadózással számolja el, már nemcsak hagyományos papíralapú nyomtatványon adhatja be az áfa bevallását, hanem jóváhagyhatja a NAV által elkészített tervezetet, vagy gépi interfészen keresztül továbbíthatja az adatokat, majd jóváhagyhatja a gépi interfészen készített tervezetet is. Így háromféleképpen teljesíthető az áfa bevallás kötelezettsége: hagyományos nyomtatványon, a NAV által előkészített tervezet jóváhagyásával vagy gépi interfész használatával, mely alapján készített tervezet is jóváhagyható.

Azok, akik az áfa bevallásukat a NAV által készített tervezet alapján vagy gépi interfészen továbbított adatok alapján adják be, mentesülnek a belföldi összesítő jelentés benyújtásának kötelezettsége alól.

◾️ Az árrés adózása – tervezett hatályba lépés: 2025. január 1.

A belföldön letelepedett viszonteladó esetében az árrésadó alkalmazható még akkor is, ha a műalkotást közvetlenül egy olyan adóalanytól szerezte be, aki nem minősül viszonteladónak. Azonban ehhez szükséges, hogy az említett műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget a viszonteladó további értékesítésére szánja, vagy pedig a viszonteladó általi import esetén a normál adómérték alkalmazandó legyen.

◾️ Az online rendezvények teljesítési helyének meghatározása – tervezett hatályba lépés: 2025. január 1.

A hagyományos rendezvények esetében a rendezvény teljesítési helye a fizikai hely, ahol a rendezvény ténylegesen lebonyolódik. Azonban, ha a részvétel virtuálisan történik, akkor már nem alkalmazható ugyanez a szabály a teljesítési helyre. 

Az új rendelkezések alapján az online közvetítés vagy más virtuális megoldásokkal elérhető rendezvények (online rendezvények) esetében a teljesítés helyét azzal határozzák meg, hogy hol van a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany személy letelepedve, vagy ha nincs letelepedve, akkor ahol lakcíme vagy állandó tartózkodási helye van.

Tehát a B2C, azaz magánszemélyeknek szóló rendezvények esetében a teljesítés helye a magánszemély letelepedésének helyétől függ. Az ilyen típusú jegyeladások esetén a szervező az Európai Unión belül letelepedett vevők számára az OSS rendszeren keresztül adhat bevallást, különben minden olyan tagállamban regisztrálnia kell, ahol az említett vevők vannak.

◾️ Az építési-szerelési szolgáltatások meghatározása és az ehhez kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettség kiterjesztése – tervezett hatályba lépés: 2024. január 1.

Az adórendelkezések értelmében az ilyen jellegű szolgáltatásokat az „ingatlanra vonatkozó tevékenységként” határozza meg az Áfa törvény. Ide tartozik az ingatlanok építése, bővítése, átalakítása, bontása és rendeltetésének változtatása.

Az ingatlanra vonatkozó tevékenységek esetén az adót az igénybevevő fizeti, vagyis alkalmazzák a fordított adózás elvét, amennyiben a tevékenységhez hatósági engedély vagy bejelentés szükséges, és erről az adózó előzetesen és írásban köteles nyilatkozni. Azonban, ha az engedély vagy bejelentés a szolgáltatónál van, aki végzi az ingatlanra vonatkozó tevékenységet, a nyilatkozattétel kötelezettsége a szolgáltatóra hárul az igénybevevő felé. Tehát az ilyen szolgáltatások esetében a nyilatkozattétel felelőssége a szolgáltatót is érintheti, ha az engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség kapcsolódik a tevékenységéhez.

A TAO tervezett változásai

◾️ A kapcsolt vállalkozás meghatározásának pontosítása

A Tao tv. jelenleg néhány esetben meghatározza, hogy a kapcsolt vállalkozási kapcsolat már akkor létrejön, ha az adózó és egy másik személy között közvetlenül vagy közvetve legalább 25 százalékos szavazati részesedés, tőkerészesedés vagy nyereségrészesedés áll fenn. Általában ez a 25 százalékos részesedési arány meghatározás a kapcsolt külföldi társaságok, az adózási szempontból különálló adózók vagy a tőkekivonást végrehajtó adózókra vonatkozik.

Az előterjesztés szerint a 25 százalékos részesedésre vonatkozó feltétel már nemcsak az „adózó és más személy” kapcsolatában alkotna kapcsolt vállalkozást, hanem azon harmadik személy vonatkozásában is, amely „az adózóban és más személyben jogosult” közvetlenül vagy közvetve legalább 25 százalékos szavazati részesedésre, tőkerészesedésre vagy nyereségrészesedésre.

◾️ A vállalkozás érdekében felmerülő költségek és ráfordítások körének csökkenése

Az adócsomag tervezetében csökken a vállalkozások érdekében felmerülő költségek és ráfordítások köre. A tervezet alapján alapvetően azok a kifizetett jogdíjak vagy kamatok nem minősülnének vállalkozás érdekében felmerülő költségnek vagy ráfordításnak, amelyeket olyan államokban lévő adóalanyoknak vagy telephelyeknek fizetnek, amelyek „adózási szempontból nem együttműködő államok” vagy olyan államok, ahol nincs társasági adó vagy annak mértéke nem éri el a magyarországi mértéket. Az „adózási szempontból nem együttműködő államok” listáját miniszteri rendelet határozná meg.

Az indok az, hogy a jogalkotó úgy véli, hogy a fenti országokban lévő adóalanyok és telephelyek részére fizetett jogdíj és kamat fő célja az adóelőny megszerzése. Ha a belföldi adóalany valós gazdasági vagy kereskedelmi előny érdekében fizeti a fenti jogdíjakat vagy kamatokat, akkor ezt a valós okot az éves adóbevallás határidejéig be kell bizonyítania információszolgáltatással. Ebben az esetben a fizetett kamatok és jogdíjak vállalkozás érdekében felmerülő költségnek minősülnének.

◾️ Az ellenőrzött külföldi társaság

A jelenlegi jogszabályok értelmében az adómentes vagy nem adóköteles telephelyekkel kapcsolatos rendelkezések kizárólag az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamaival érvényesek, feltéve, hogy az illető állammal Magyarországnak van adómentességre vonatkozó egyezménye. Az előterjesztés értelmében ennek a szabálynak a módosítása történik, és mostantól bármely olyan külföldi személy esetében alkalmazható, akinek az állandó telephelye az illetősége szerinti államban adómentes vagy nem adóköteles. Ennek a változtatásnak köszönhetően a jogszabály kevésbé függ az EU vagy az EGT tagállamaival kötött egyezményektől, és általánosabb elvek alapján határozza meg az adómentesség vagy adókötelesség körét.

A KIVA tervezett változásai

◾️ Érvényesíthető kedvezmény kedvezményezett foglalkoztatott után

A doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező kutatók, fejlesztők, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgatók vagy doktorjelöltek foglalkoztatása után érvényesíthető kedvezmény személyenként a havi bruttó munkabérre vonatkozik, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszereséig terjedhet.

◾️ A KIVA (Kisvállalati adó) alanyiság megszűnése

A jogszabály módosítás tervezete kiegészítené a KIVA alanyiság megszűnésére vonatkozó feltételeket azzal, hogy az alanyiság akkor is megszűnik, ha a zártkörűen működő részvénytársaság működési formaátváltozásával nyilvánosan működő részvénytársasággá válik, és ez a formaátváltozás a formaváltás előző napján következik be.

◾️ A KIVA (Kisvállalati adó) alanyiság ismételt választása

Az adóalanyiság megszűnésétől számított 2 évig a KIVA adóalanyiság nem választható ismételten, ez az eddig hatályban lévő rendelkezés marad érvényben. Azonban a szabályozás kiegészülne azzal, hogy ha az adóalanyiság a Tao (Társasági adó) törvény szerint nem kedvezményezettnek minősülő, könyv szerinti értéken megvalósuló átalakulás (egyesülés, szétválás) miatt szűnik meg, akkor az érintett vállalkozásnak lenne lehetősége újból választani a KIVA adóalanyiságot. Ehhez az egyesülés vagy szétválás napját követő 15 napon belül bejelentést kell tennie az állami adó- és vámhatóságnál, feltéve, hogy az újraalanyiság létrehozásához szükséges feltételek fennállnak. Az adóalanyiság ebben az esetben az egyesülés vagy szétválás napját követő nappal lép életbe. Ezenkívül az ilyen adózó jogosult lenne a fel nem használt elhatárolt veszteség részesedésarányában történő továbbítására is a vagyonmérleg szerint.

Várunk irodáinkban sok szeretettel akár ezzel, akár más témákkal kapcsolatban!
Mit mondanak rólunk az ügyfeleink? (rövid videó):

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2023-as áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. novembertől változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 22 000 Ft-tól/hó
Őstermelő (nem főállású): 10 000 Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 30 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 40 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft-tól/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 500 Ft/fő, alkalmi 3 500 Ft/fő

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2023-as évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Fodor Vanessza

Adminisztrátor

Móricz Judit

Adminisztrátor

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue