2023 nyári adócsomag: TB, Szocho, TAO, HIPA, NETA, Jövedéki tv.

Ábrahám-Csengeri Anikó

2023. június 6-án több adónemet érintő adótörvény-változásról szóló javaslatcsomagot ismerhettünk meg, melyek nagy mértékű tervezett változásokat tartalmaznak a személyi jövedelemadó, az Áfa, a társasági adó, az extra profitadó és több más adóval kapcsolatosan. Az előző bejegyzésünkben az SZJA és a ÁFA tervezett változtatásait foglaltuk össze. Ebben a bejegyzésben a TB, Szocho, TAO, HIPA, NETA és a Jövedéki tv. várható változásairól írunk. A változások egy része a tervezet szerint még idén, más része pedig 2024-ben lép hatályba.

Társadalombiztosítási járulék (TB) és szociális hozzájárulási adó (Szocho)

 • A tervezet szerint 2023. augusztus 1-jétől rögzítésre kerülne, hogy a kifizetőtől származó egyéb jövedelem esetén a kifizetőnek kell a szociális hozzájárulási adót havonta megállapítania, bevallania és megfizetnie azzal, hogy a magánszemély köteles megfizetni a szociális hozzájárulási adót, ha a SZJA-előleg megállapítása nem a kifizető kötelezettsége.
 • A 2023. november 1-jén életbe lépő szabályozás alapján nem tekintendők munkaerő piacra lépőnek a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alapján foglalkoztatott vendégmunkások, és így a munkaerőpiacra lépők Szocho adókedvezménye sem érvényesíthető utánuk.
 • Jelenleg nem terheli Szocho fizetési kötelezettség a TB járulék szerint külföldinek minősülő személy által szerzett egyes jövedelmeket, úgymint a vállalkozásból kivont jövedelmet, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, osztalékot, vállalkozói osztalékalapot, árfolyamnyereségből származó jövedelmet, az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmet, és béren kívüli juttatás vagy egyes meghatározott juttatás címén megszerzett jövedelmet. A javaslat értelmében a TB járulék szerinti külföldieket megillető szocho-mentességi szabályt nem lehetne alkalmazni a külföldi vendégmunkásokra.
 • 2023. augusztus 1-jétől egységesíteni szeretnék a szakirányú oktatásban való részvételhez kapcsolódóan igénybe vehető szakirányú oktatás és duális képzés szakképzési hozzájárulás alóli adókedvezmény szabályait és összekapcsolnák a ténylegesen végzett ilyen típusú tevékenységgel. A módosítás alapján az adókedvezmény arányosítva lenne. Az adókedvezmény megállapításához az arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértékét kellene a tárgyhónap munkanapjainak számával (a törvényben meghatározott munkanapok kivételével) és az azokon a szakirányú oktatásnak a teljes napi munkaidőhöz (vagy fiatalkorú munkavállaló esetén napi 7 órához) viszonyított arányszámával megszorozni. Így elkerülnék, hogy az adókedvezmény a maximális összegben legyen igénybe vehető akkor is, ha a szakirányú oktatás munkanapon belüli mértéke csupán töredéke a teljes napi munkaidőnek (illetve a 7 órának).
 • A beadott javaslat értelmében a 2023. december 31-ét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenységek szüneteltetése esetében a TB járulék és a Szocho mentességi szabály csak abban az esetben lesz alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét a tárgyhó egészében szünetelteti. A járulékokat és a Szocho-t a teljes hónapra meg kell fizetni, amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét nem az egész hónapban szünetelteti. 
 • A módosítási javaslat egyértelművé tenné, hogy egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén, a szünetelése alatt a szünetelést megelőzően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján megszerzett járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak megszerzésére a szünetelés kezdő napját megelőző napon került volna sor.
 • A törvényjavaslat egyértelművé tenné, hogy a biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi összege a családi kedvezmény havi összege és az átalányban megállapított jövedelem havi összege különbözetének – ha az pozitív – 15 %-a, de legfeljebb a göngyölítéses módszerrel megállapított havi járulékalap után fizetendő járulék.
 • 2023. augusztus 1-jétől megváltozott munkaképességűnek minősülne a fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülő magánszemély is, amennyiben ezt megfelelően igazolni tudja.

Társasági adó (TAO)

A javaslatcsomag alapján korlátlan ideig felhasználható lenne az az elhatárolt veszteség mely a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett. Jelenleg érvényes szabályok alapján a még elérhető ilyen veszteséget legkésőbb a 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet érvényesíteni.

A törvénytervezet beemelné a társasági adó törvénybe a jelenleg veszélyhelyzeti kormányrendeleten alapuló szabályt, miszerint a reorganizációs vagy szerkezetátalakítási eljárás során jogerős bírósági végzésben jóváhagyott reorganizációs terv, illetve szerkezetátalakítási terv alapján elengedett kötelezettségre a csődeljárás vagy felszámolási eljárásban létrejött egyezség során elengedett kötelezettségre vonatkozó veszteségelhatárolási szabályt kell alkalmazni.

Kiegészült, illetve szigorodott a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság (4.§ 18/b. ) fogalma az olyan termőföldből átminősített ingatlannal, melyet a társaság a mérleg fordulónapját követően szerez meg, majd a társaság tagja a részesedést még ebben az évben értékesíti, kivezeti. Az arányszámot ez esetben az értékesítést, kivezetést megelőző napra vonatkozó főkönyvi nyilvántartásból kell kiszámítani. Az új szabályt hatálybalépését követően értékesített, kivezetett részesedésre kell alkalmazni.

A javaslat alapján üzleti költségnek minősülnek a reklámadóról szóló törvény szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek, azaz megszűnne a jelenlegi tételes tiltás, mely alapján a 30 millió forintot meghaladó reklám-közzétételi költség bizonyos feltételek esetén nem számolható el a társasági adó alapjánál. 

A javaslatcsomag alapján igazolás nélkül elszámolható a Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás. 

Helyi iparűzési adó (HIPA), egyéb adók és illetékek 

 • Az új adócsomag rendez egy korábbi dilemmát: a jövőben egyértelmű, hogy az innovációs járulékalapot is a szokásos piaci árat alapul véve kell meghatározni. 
 • A munkaerő-kölcsönző cégek vonatkozásában az adóalap-megosztás került a figyelem középpontjába: amennyiben az általuk kölcsönzött munkaerő egy településen 1440 órát meghaladóan tevékenykedik, akkor a munkaerő-kölcsönző cégnek is iparűzési adó telephelye lesz ezen a településen. 
 • A légi személyszállítást végző vállalkozóknak (ha nettó árbevételük legalább 75%-a az adóévben légi személyszállítási szolgáltatásból és azzal együtt nyújtott szolgáltatásokból származik) ugyancsak helyi iparűzési adó telephelye keletkezne azon önkormányzat területén, ahol olyan repülőtér van, ahonnan e vállalkozó járatai indulnak. A javaslat tartalmazza a légi személyszállítást végző vállalkozók esetében a nettó árbevétel meghatározásának a szabályait, valamint a külföldre jutó adóalaprészük számításának módját.
 • Az egyéni vállalkozókra is vonatkozik egy új rendelkezés; ha a tevékenységük szüneteltetése nem haladja meg egybefüggően a 181 napot, akkor mégsem szűnne meg az adóalanyiságuk, és mentesülnének az adóalanyiság megszűnésével járó adminisztrációs terhektől (záró bevallás beadása, változás-bejelentés).
 • Az új szabályozás 2023. augusztus 1-jei hatállyal törvényi szintre emelné az extraprofit adókról szóló kormányrendelettel kiterjesztett személyi kört: bevonná a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési körbe a külföldi pénzügyi szolgáltatókat is, ha Magyarországon van az ügyfelük (pl. Revolut, Wise), valamint a befektetési szolgáltatókat is az értékpapír-ügyletek vonatkozásában (kivéve Magyar Államkincstár és Magyar Posta). Ezeknek a szolgáltatókra meg kell fizetniük a 0,3% tranzakciós illetéket, valamint eleget kell tenniük a bevallási kötelezettségnek is. 
 • A jelenlegi javaslatcsomag alapján végleg megszűnik a kifizetői EKHO.

NETA – Népegészségügyi Termékadó

A népegészségügyi termékadó esetében pontosításra került a szörp fogalma, a korábbiakhoz képest a szabályozás beemeli a szörp kategóriába az édesítőszerből készített szirupokat is, és a jövőben szörpnek minősülnek mindazon készítmények is, melyek ízesítőanyag vagy adalékanyag hozzáadásával készülnek, vagy ezek kombinációját tartalmazzák.

Jövedéki törvény

A legjelentősebb változás jövedéki téren, hogy emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója. Megmarad a szabályozásban, hogy az adó mértékét meghatározza, hogy a kőolaj világpiaci ára miként alakul. Ennek megfelelően amennyiben a kőolaj világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket akkor alacsonyabb adómérték kerül alkalmazásra.  

A javaslat szerint alacsony kőolaj ár mellett a benzin adómértéke a korábbi 125.000-Ft-ról  157 550 forint/ezer liter míg a gázolaj a korábbi 120.350 forintról 152.900 forint/ezer liter- mértékre emelkedik. A világpiacon 50 USD/hordó értéket meghaladó kőolaj ár mellett a benzin adója a korábbi 120.000 forintról 152.550 forint/ezer liter míg a gázolaj a korábbi 110.350 forintról 142.900 forint/ezer liter lesz.

Várunk irodáinkban sok szeretettel akár ezzel, akár más témákkal kapcsolatban!
Mit mondanak rólunk az ügyfeleink? (rövid videó):

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2023-as áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. novembertől változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 22 000 Ft-tól/hó
Őstermelő (nem főállású): 10 000 Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 30 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 40 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft-tól/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 500 Ft/fő, alkalmi 3 500 Ft/fő

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2023-as évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Király Dóra

Számviteli ügyintéző
Államháztartási ügyintéző

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Fodor Vanessza

Adminisztrátor

Móricz Judit

Adminisztrátor

Kocsis Bence

Adminisztrátor

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue